O PROJEKCIE

Celem projektu „Magister Scholasticus” jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni oraz doskonalenie kompetencji pracowników szkoły, na skutek ukończenia przez nich form doskonalenia zawodowego za granicą. Założenia projektu są spójne z Europejskim Planem Rozwoju Szkoły, który zakłada wdrażanie i doskonalenie koncepcji kształcenia dwujęzycznego (CLIL – Content and Language Integrated Learning), podniesienie kompetencji zawodowych pracowników szkoły, w tym doskonalenie ich umiejętności posługiwania się językiem angielskim, oraz nawiązanie współpracy ze szkołami w ramach międzynarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+.
Projekt będzie realizowany w okresie od 31 grudnia 2014 r. do 30 grudnia 2016 r. (czas trwania: 24 miesiące) i obejmie 16 pracowników szkoły: 13 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, 3 nauczycieli języka angielskiego realizujących od 1 września 2013 r. kształcenie dwujęzyczne w szkolej. Uczestnicy projektu posiadają znajomość języka angielskiego na poziomie A1, A2 albo B1 (z wyłączeniem nauczycieli języka angielskiego uczestniczących w projekcie), nie posiadają doświadczenia w nauczaniu dwujęzycznym albo ich doświadczenie w tym zakresie jest niewielkie. Są kreatywni i przedsiębiorczy, jednak nie mają wiary w możliwości nauczenia się języka angielskiego.
W ramach projektu, w okresie poprzedzającym mobilność, uczestnicy odbędą przygotowawczy kurs językowo – kulturowy i warsztaty metodyczne oraz nawiążą kontakty w celu wymiany doświadczeń poprzez eTwinning z nauczycielami z za granicy. W dalszym etapie projektu, 14 pracowników szkoły wyjedzie na dwutygodniowe kursy językowe, a 3 na kursy językowo – metodyczne do Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Po zakończeniu mobilności uczestnicy projektu uzyskają certyfikaty Europass Paszport Językowy i wezmą udział w kursie językowym na wyższym poziomie zaawansowania. W rezultacie projektu wzrosną kompetencje kluczowe jego uczestników, ich motywacja do dalszego doskonalenia i zdobywania nowych kwalifikacji do nauczania dwujęzycznego swoich przedmiotów.
Dzięki mobilności zagranicznej i kontaktom z nauczycielami poprzez eTwinning, szkole uda się nawiązać współpracę zagraniczną i przystąpić do projektu w ramach programu Erasmus+ akcja KA2.
W perspektywie, liceum podniesie poziom jakości nauczania dwujęzycznego i poszerzy swoją ofertę edukacyjną w tym zakresie. Nowe i udoskonalone umiejętności dydaktyczne nauczycieli oraz ich nowe doświadczenia zaowocują poprawą efektów kształcenia.
W środowisku lokalnym liceum zyska wizerunek szkoły, która dba o swój rozwój, rozwój swoich pracowników i uczniów, zgodny z najnowszymi trendami w edukacji.
Realizacja projektu przez Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni będzie  dla innych szkół przykładem dobrych praktyk wykorzystujących możliwości, dostępne dzięki członkostwu Polski w Unii Europejskiej.

Plakat informacyjny:

plakat_FEWER_pion

English version

The aim of the  „Magister Scholasticus”

project is to improve the  quality and attractiveness of education in Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza in Wrzesnia as well as improvement of school employees’ competences due to their completion of teacher training abroad.
The objectives of the project are consistent with the European School Development Plan which implies the implementation and improvement of the bilingual education concept (CLIL – Content and Language Integrated Learning), raising the professional competence of school staff, including improving their language skills in English and establishing partnership with schools in international educational projects within Erasmus + program.
The project will be implemented from the 31s

t of December 2014 to the 30th of December 2016 (duration: 24 months) and will involve 16 of the school staff: 13 teachers of general subjects, 3 teachers of  English performing from the 1st of September 2013 bilingual education in the school. The project participants have knowledge of the English language at the A1, A2 or B1 level (with the exception of the teachers of English participating in the project) and they have little experience in bilingual education or do not have it at all. They are creative and enterprising, but do not have faith in the possibility

of learning  English language.
Within the framework of the project, in the period preceding the mobility, the participants will take part in a language and cultural preparatory course, methodological workshops and they will establish contacts in order to exchange their experiences with teachers from abroad through eTwinning. In the further stage of the project, 14 school employees will go for  two- week language courses and 3 teachers will go  to Great Britain and Ireland for language and methodology courses.
After completion of the mobility, the project participants will receive certificates of Europass Language Passport and they will take part in a school language course at a higher level. As a result, the project will increase

the key competences of the participants, their motivation for further improving and gaining new skills needed for bilingual teaching of their subjects.
Due to the foreign mobility and contacts with teachers through eTwinning , the school will be able to succeed in establishing international cooperation and join a project under Erasmus+ KA2 action.
In the long term, the school will ra

ise the level of the bilingual education quality and it will expand its educational offer in this field. New and improved teaching skills of the teachers as well as their new experiences will result in the improvement of teaching effects.
In the local community, the school will be perceived as a school which cares for  its own development as well as the development of its staff and students, in line with the latest trends in education.
The implementation of the project by Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza will be an example for other schools of good practice using opportunities available due to  Polish membership in the European Union.